تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

اگر درنامه سخنِِ خير نوشته بود. دليل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دليل است كارش برنيايد.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است سخني پوشيده بشنود. اگر نامه را گشاده بيند، دليل كه سخني فاش شنود.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر درخواب بيند نامه سر به مهر داشت، دليل است خبري به وي رسد. اگر بيند كه نامه را بگشاد، دليل است بي غم شود. اگر بيند مهر از نامه برداشت و بخواند، دليل عز و جاه است وقتي كه بيننده خواب امي بود و نيز گويند كه آخر عمر او بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

نامه به هر حال حامل پيغام و خبر و سلام است چه در بيداري و چه در خواب ولي در خواب واکنش شما که بيننده خواب هستيد نسبت به دريافت آن و مطالبي که در نامه نوشته شده تعبير را متفاوت مي کند. اگر در خواب نامه اي دريافت داشتيد و از دريافت آن مسرور و خوشحال شديد در روزهاي آينده يک شادي براي شما مي رسد و به موفقيت مي رسيد يا به ديدار دوستي عزيز توفيق مي يابيد يا بالاخره مهماني دوست داشتني و گرامي برايتان مي رسد. چنان چه در خواب ببينيد نامه اي به دوستان مي نويسيد اميدي در شما ايجاد مي شود و حالت انتظار در شما پيدا خواهد شد. اگر ديديد نامه اي اداري مي نويسيد و از نوشتن آن خوشحال هستيد، گره اي از کارهايتان باز مي شود و چنان چه نژند باشيد مشکلي برايتان پيش مي آيد.