تعبیر خواب | تعبیر خوردن نارنج در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن نارنج درخواب چهاروجه است.

اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند نارنج داشت از يكي تا سه عدد، دليل فرزند بود. اگر بيشتر بيند، دليل مال بود و نعمت.

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر چه نارنج زرد است اما بوي خوش دارد و از ميوه هاي بهشت است، لاجرم ديدن آن در خواب به تاويل نيكو بود.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند نارنج به خروار داشت، دليل كه مال حاصل كند.
پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است