تعبیر خواب | تعبیر هیزم در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن هيزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هيزم يا هيمه را معبران نشان جنگ افروزي دانسته اند و شايد ريشه آن همان شعر سعدي باشد که سخن چين بدبخت هيزم کش است- ميان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هيزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هيزم ها مشغول باشيد ، شما جنگ افروزي و فتنه مي کنيد.

خالد اصفهاني :

اگر در خواب هيزم تر و خشك ديد، دليل جنگ است. اگر بيند كه هيزم را از صحرا جمع نمود بدكار و غماز شود. و هر صفت كه بيند، بر آن قياس كند.

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن هيزمهاي روشن در خواب ، نشانة تغييرات خوشحال كننده است .

اگر خواب ببينيد هيزم خريد و فروش مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادماني به حد اعلا است .

ديدن خاكستر هيزم در خواب ، نشانة سختي و نوميدي است .

اگر در خواب هيزم‏هاى روشن ببينيد، علامت اوقات خوش است.

خريد و فروش هيزم در خواب، علامت خوشبختى و سعادت است.

اگر در خواب خاكسترهاى هيزم را ببينيد، بيانگر آن است كه دچار مشكل و نااميدى مى‏شويد.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است