کامپیوتر | کامپیوتر شخصی چطور کار میکند؟

زمانی که با یک کامپیوتر مشغول به کار میکنید تصویری در صفحه نمایش مشاهده میکنیدکه بر اساس نوع عمل کاربر واکنش متفاوتی نشان میدهد (کلیک دکمه ی کیبورد دکمه ی ماوس) کامپیوتر ماشینی است که توانایی انجام کارهای متفاوتی دارد.که به کمک ان اسناد تولیدمیکنید محاسبات ریاضی ومالی انجام میدهید به اینترنت ومنابع ان دسترسی پیدا میکنید ازچندرسانه ای بودن ان استفاده میکنید
درمورد کدهای مورس (تلگراف) تابه حال شنیده اید مجموعه ای از نقطه ها وخط ها است که به طور معمول هیچ مفهومی ندارد ولی اگر همین نقطه ها وخط هاراباقوانین خاص برای فردی که این زبان را درک میکندارسال نمایید میتوانید مطلب مور دنظر رابفرستید
برنامه کامپیوتری عملکردی شبیه کدهای مورس دارد. شما مفهوم صفرویک را نمیفهمید اما کامپیوتر می فهمدواجرامیکند
کاربردصفرویک فقط دربرنامه نویسی نیست بلکه تمام اطلاعات کامپیوترازقبیل(صفحات وب اسناد فایل ها حتی پیام های پست الکتریکی )به شکل صفرویک ذخیره میشود
برنامه ها میدانند که چطوراین صفرویک هارا به اطلاعات قابل تشخیص توسط انسان تبدیل کند
برنامه های کاربردی دو طبقه بندی کلی دارندکه به کمک انها کارهای دلخواه وگوناگون انجام میدهیم مانندبرنامه های:واژه پرداز مرورگرهای وب برنامه های گرافیکی و… اما برای استفاده ازبرنامه های کاربردی نیاز به برنامه پشتیبان درکامپیوترداریم

که امکان راه اندازی توقف اجرا کپی جابه جایی  تبادل اطلاعات  برنامه های کاربردی وسایروظایف رافراهم نماید این برنامه اطلی وپشتیبان را سیستم عامل یا ویندوز می نامند که تا به این حال با نام های
Xp-7seven-win8-linux-Apple-….
وارد بازار شده است
عملکرد سیستم را میتوان به چهار فاز تقسیم کرد:ورود اطلاعات  پردازش اطلاعات خروج اطلاعات وذخیره اطلاعات

Input ورود اطلاعات
هربارکه یک برنامه کاربردی درکامپیوتر اجرامیشود وشمااصلاعاتی به کامپیوتر واردمیکنیدمثل(کلیک فشاردادن دکمه ی کیبرد و…)ورود اطلاعات نام دارد.
به شرط اینکه سیستم عامل نصب شده درسیستم کدهای واردشده رابه زبان قابل د رک سخت افزار کامپیوتر تبدیل کند

Processingپردازش اطلاعات
کامپیوتر اطلاعات راپردازش میکند پردازش اطلاعات درون جعبه ی کامپیوتر تقریبا به طور کامل درسطح سخت افزار کامپیوتر انجام میشود چون سخت افزار دستورات را از سیستم عامل دریافت میکند بنابراینهنگام پردازش اطلاعات نیزیک تعامل کامل بین سخت افزارونرم افزار اتفاق می افتد

Outputخروج اطلاعات
اطلات پردازش شده باید به کاربر تحویل داده شود اغلب اوقات حاصل پردازش راروی صفحه ای مانیتور می بینیدیاممکن است اطلاعات پردازش شده رابه چاپگرارسال کنید تا روی چاپگر چاپ شوندبرای خروج اطلاعات نیز یک تعامل کامل بین نرم افزاروسخت افزار اتفاق می افتد
Storiageذخیره سازی اطلاعات

اطلاعت پردازش شده علاوه برنمایش یاچاپ باید جایی ذخیره شودبرای ذخیره اطلاعات ازوسایل گوناگون میتوان استفاده کردمعمولا اطلاعات پردازش شده رااول درهارددیسک کامپیوتر ذخیره کردسپس  روی وسایلی مانند
ذخیره کردCDROM-DVD_ROM-FLASH-)

 

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است