تعبیر خواب باردار شدن | تعبیر دیدن ” حامله شدن ” در خواب

 

 

 

بارداری
بارداری

تعبیر خواب آبستنی 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند،

مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تام چت ویندرا گوید : تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیر ش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد

خواب دیدن حامله به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

158 نظر
  1. ندا گفته

    سلام من متاهل هستم و بچه ندارم و فعلا هم قصد بچه دارشدن نداریم .ولی در خواب دیدم کهبه صورت ناخواسته باردار هستم تعبیر خوابم چیه ؟

  2. ندا گفته

    من متاهل هستم و بچه ندارم و فعلا هم قصد بچه دارشدن نداریم .ولی در خواب دیدم کهبه صورت ناخواسته باردار هستم تعبیر خوابم چیه ؟