آسياب | تعبير ديدن آسياب در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

تعبير آسياب در خواب بر پنج وجه است

پادشاه
رئيس
ثروت
مرد دلير
خوان سالاري پادشاه و امير

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

آسياب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمني و دعوا است
اگر خود را در آسياب ببينيد ، تعبيرش آن باشد که با کسي به نزاع بر خواهد خاست
اگر در خواب ببيند که در آسياب خودش است ، در دعوا پيروز مي شود
اگر ببيند به تماشاي آسياب بي غله ايستاده است ، دليل آن باشد که به سفر مي رود
اگر سنگ آسيابي را فلزي ببيند ، دليل جنگ و پيکار است
اگر آسيابي که ديده است ، از شيشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائي در ميان باشد
اگر ببيند سنگ و آهن آرد مي کرد ، جنگ سختي در پيش است
اگر ببيند آسياب را با دست مي گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شريک بي رحمي باشد که با وجود آن شريک کارش به سامان نمي رسد
اگر ببيند آسياب را خراب مي کرد ، چيزي منسوب به آسياب خراب خواهد شد
اگر آسيابان را در خواب ببيند ، تعبير آن نيکوست چرا که آسيابان در خواب مردي باشد که رزق و روزي مردم به دست اوست
اگر ببيند آسياب جز با دست مي گردد و آرد خوب از آن حاصل مي شود ، نعمت و کامراني براي آسيابان و مردم است
اگر صداي گردش سنگ را بشنود ، دليل آن باشد که کارش بالا مي کيرد

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر ببيند غله براي آرد کردن به اسياب مي برد ، تعبير آن باشد که فايده اي به او مي رسد ، دانيال عليه السلام در باره خواب ديدن آسياب بيشتر به وضعيت آسيابان نظر داشته است که در اين باب امروزه ضرورتي به طرح موضوع نيست

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن آسياب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسي خويشتن را در آسياب ببيند نشان آن است که کسي او را به جنگ و ستيز بر مي انگيزد يا با او از در دشمني وارد مي شود. اگر بيننده خواب ببيند که چرخ آسياب از شيشه و زجاج و آبگينه و بلور است بين او و زني اختلاف مي افتد. اگر از لاي سنگ آسياب چيزي بردارد در آينده اي نزديک ريسک مي کند و لي در نتيجه سودمند مي شود. شنيدن صداي چرخش سنگ آسياب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوري تعبير کرده اند. سفيد شدن در آسياب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسياب بردن بهتر است از آرد بيرون آوردن. در صورت اول تامين مي يابيد و در صورت دوم معاشي بدون پشتوانه محکم خواهيد داشت.

نظر (نظرات) در مورد : آسياب | تعبير ديدن آسياب در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.