(نام تجاری: Furacin)

گروه دارویی: نیتروفوران
گروه درمانی: آنتی بیوتیک موضعی
شکل دارویی: کرم موضعی
مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم

موارد مصرف: عفونت های سطحی پوست , سوختگی ها
میزان مصرف: کرم 2 درصد را به طور موضعی مستقیما بر روی زخم یا محل سوختگی قرار دهید.
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی یا فاویسم ( کمبود آنزیم (G6PD))

عوارض جانبی: ضایعات جلدی , خارش , تورم موضعی
توجهات: احتمال بروز عفونت های ثانویه وجود دارد.در صورت خوردن کرم به فکرمسمومیت دارویی باشید.
آموزش: در صورت بروز حساسیت موضعی دارو را قطع کنید.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.
نکته: در افرادی که کمبود آنزیم وجود دارد این افراد به بعضی از دارو ها مثل کوتریمکسازول , نفتالین , باقلای( مازندرانی) حساس اندو دچار مشکل خونی می شوند.

 

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید