غذای آسیایی(کیک میگو)

ﻣﻮاد ﻻزم:

50 ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ

200 ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎک ﺷﺪه

1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮری ﻧﻤﻚ

1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺲﺳﻮﻳﺎ

1 ﻗﺎﺷﻖﻏﺬاﺧﻮری ﺷﻜﺮ

1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮری ﻓﻠﻔﻞ

5 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ﮔﻨﺪم

2 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

1 ﻓﻨﺠﺎن ﻧان ﺧﺸﻚ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه

روﻏﻦ ﺑﺮایﺳﺮخ ﻛﺮدن

ﻃﺮزﺗﻬﻴﻪ:

ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ را ﭼﺮخﻛﺮده ادوﻳﻪ وﭼﺎﺷﻨﻲ و ﻳﻚﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرتﺧﻤﻴﺮی ﻳﻜﺪﺳﺖ درآﻳﺪ. ازاﻳﻦﻣﺨﻠﻮط داﻳﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ وﻗﻄﺮ 1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ درﺳﺖ ﻛﺮده،ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎرا اول در آرد،ﺳﭙﺲدرﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺑﻌﺪ درﭘﻮدرﻧﺎن ﺑﻐﻠﺘﺎﻧﻴﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎرا در روﻏﻦ داغ ﺗﺎزﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﭘﻒ ﻛﻨﻨﺪ وﻃﻼﻳﻲﺷﻮﻧﺪﺳﺮخﻛﻨﻴﺪ.ﺑ ﺎﺳﺲﺷﻴﺮﻳﻦ آﻟﻮویا سس دلخواه تزیین کنید.

 

 

منبع:انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است