اسم دخترانه با حرف ” د ” با معنی – اسم دختر

اسم فارسی دخترانه با حرف " د " با معنی - اسم دختر
اسم فارسی دخترانه با حرف ” د ” با معنی – اسم دختر

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دادآفرید

به معنی : از داد آفریده شده، از نامهای خداوند، (در موسیقی) از الحان قدیم موسیقی ایران، مرکب از داد (عدل) + آفرید (آفریده )، خداوند، نام یکی از سرودهای موسیقی

اسم فارسی دخترانه با ” د ”  : دارانا

به معنی :نام روستایی در نزدیکی اهر

اسم فارسی دخترانه با ” د ”  : دارینا

به معنی : زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها

اسم فارسی دخترانه با ” د ” دارینه

نام روستایی در نزدیکی سقز است

اسم فارسی دخترانه با ” د ” دالیا

به معنی : نوعی از گلِ کوکب

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دامینه

به معنی : زیبا، جاری و روان، همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آمده است.

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دایانا

به معنی : (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دُرافشان

به معنی : آن که مروارید میافشاند؛ (به مجاز) بخشنده؛ دارای فصاحت و زیبایی، باران ریز.

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دربانو

به معنی : در (عربی) + بانو (فارسی) مرکب از در (مروارید) + بانو

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دربها

به معنی : بانوی ارزشمند، دختری که مانند مروارید ارزشمند است، نام همسر کورش کبیر

اسم فارسی دخترانه با «د» : درتا

به معنی : در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر

اسم فارسی دخترانه با «د» : درخشا

به معنی : نورانی، تابنده ، درخشان

اسم فارسی دخترانه با «د» : درخشان

به معنی : دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده، (به مجاز) جالب توجه و چشم گیر و خوب و موفقیت آمیز.

اسم فارسی دخترونه با «د» : درخشنده

به معنی : (صفت فاعلی از درخشیدن)، دارای درخشش و تلألؤ؛ روشن و تابان.

اسم فارسی دخترونه با «د» : دُردانه

به معنی : بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛ نیز فرزند بسیار گرامی.

اسم فارسی دخترونه با «د» : دُرسا

به معنی : دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.

اسم فارسی دخترونه با «د» : درستی

به معنی : پاکی، حقیقت، صحت، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی

اسم فارسی دخترونه با «د» : درفام

به معنی : مانند در درآسا دُرمانند به رنگ دُر

اسم ایرانی دخترونه با «د» : درفشان

به معنی : درخشان و روشن

اسم ایرانی دخترونه با «د» : درگل

به معنی : در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دُرناز

به معنی : (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دَریا

به معنی : (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دریادخت

به معنی : مرکب از دریا + دخت (دختر)

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دریاناز

به معنی : مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل‌آرا

به معنی : موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دلارام

به معنی : (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل آسا

به معنی : موجب تسکین و آسایش دل

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل آویز

به معنی : زیبا، دلنشین، محبوب

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل انگیز

به معنی : پسندیده، خوب و زیبا

اسم ایرانی دخترونه با ” دال ” : دل بهار

به معنی : کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است.

اسم ایرانی دخترونه با ” دال ” : دل افروز

به معنی : (به مجاز) مایه‌ی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند؛ شاد و خرم، معشوق؛ در شاهنامه دل افروز فرخ پی نامِ زنی رومی و ایرانی نژاد که شاپور او را از اسارت رومیان رهانید و این نام را بر او گذاشت.

اسم فارسی دختر  با ” دال ” : دلبر

به معنی : دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشوق.

اسم فارسی دختر  با «د» : دلبند

به معنی : عزیز و دوست داشتنی؛ معشوق، اسیر کننده‌ی دل، جذاب و گیرا.

اسم فارسی دختر  با «د» : دلپذیر

به معنی : پسندیده، مطبوع – مطبوع، پسندیده

اسم فارسی دختر  با ” دال ” : دلپرور

به معنی : بسیار مطبوع، پرورش دهنده دل

اسم فارسی دختر  با «د» : دلجو

به معنی : خوب، زیبا پسندیده، (در قدیم) تسلی دهنده‌ی دل، غم خوار، عاشق، معشوق – زیبا و پسندیده، غمخوار، تسلی دهنده دل، معشوق

اسم فارسی دختر  با «د» : دلدار

به معنی : معشوق و محبوب، مهربان، با محبت، (در تصوف) حق، خداوند – معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت

اسم  دختر  با «د» : دلربای

به معنی : زیبا، جذاب، معشوق، محبوب، نام نوعی عتیق که دارای دانه های ریز براق است

اسم دختر  با «د» : دلشاد

به معنی : خوشحال و شادمان، در حال شادمانی.

اسم دختر  با «د» : دل فروز

به معنی : مایه شادی دل، زیبا، پسندیده و گرامی – موجب شادی دل، زیبا و پسندیده

اسم دختر  با «د» : دلناز

به معنی : (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.

اسم دختر  با «د» : دلنواز

به معنی : مایه‌ی آرامش دل، آرامش بخش؛ نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.

اسم دخترانه با «د» : دِنا

به معنی : قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.

اسم دخترانه با «د» : دیانا

به معنی : (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.

اسم دخترانه  با «د» : دیبا

به معنی : نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین.

اسم فارسی دختر  با «د» : دیدار

به معنی : ملاقات، دیدن یکدیگر، دیدن؛ (در تصوف) مشاهده؛ 3- (به مجاز) چهره، روی و چشم.

 اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه

 اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دره‌التاج

به معنی : مرواریدی که بر تاج نصب کنند.

 اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دریتا

به معنی : در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دُرین

به معنی : دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی.

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دریم

به معنی : پرگوشت، خوش اندام

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دنیا

به معنی : (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دلیله

به معنی : راهنما، هدایت کننده، (در تورات) (به معنی معشوقه) معشوق‌هی شمشون، که راز نیرومندی او را یافت و با افشای آن به دشمنان وی، موجب گرفتاری او شد.

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دُریه

به معنی : (دُر + ایه (پسوند نسبت)، مانند دُر، درخشان، روشن.

اسم دخترانه کردی که با «د» شروع میشه

اسم دخترونه کردی که با «د» شروع میشه : دانژه

به معنی : غنچه گل نیمه باز

اسم دخترونه کردی که با «د» شروع میشه : دلنیا

به معنی : آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.

اسم دخترونه کردی که با «د» شروع میشه : دلینا

به معنی : مطمئن

اسم دختر  کردی که با «د» شروع میشه : دیلان

به معنی : رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.

اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه

 اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه : دادلی

به معنی : شیرین و نمکین

اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه : دُرنا

به معنی : پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.

اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه : دنیز

به معنی : دریا، بحر.