توسط :مسئول سايت

اسم دخترانه با ” د ” با معنی – اسم دختر ” دال “

اسم دخترانه با حرف ” د ” با معنی – اسم دختر

اسم فارسی دخترانه با حرف " د " با معنی - اسم دختر
اسم فارسی دخترانه با حرف ” د ” با معنی – اسم دختر

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دادآفرید

به معنی : از داد آفریده شده، از نامهای خداوند، (در موسیقی) از الحان قدیم موسیقی ایران، مرکب از داد (عدل) + آفرید (آفریده )، خداوند، نام یکی از سرودهای موسیقی

اسم فارسی دخترانه با ” د ”  : دارانا

به معنی :نام روستایی در نزدیکی اهر

اسم فارسی دخترانه با ” د ”  : دارینا

به معنی : زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها

اسم فارسی دخترانه با ” د ” دارینه

نام روستایی در نزدیکی سقز است

اسم فارسی دخترانه با ” د ” دالیا

به معنی : نوعی از گلِ کوکب

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دامینه

به معنی : زیبا، جاری و روان، همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آمده است.

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دایانا

به معنی : (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دُرافشان

به معنی : آن که مروارید میافشاند؛ (به مجاز) بخشنده؛ دارای فصاحت و زیبایی، باران ریز.

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دربانو

به معنی : در (عربی) + بانو (فارسی) مرکب از در (مروارید) + بانو

اسم فارسی دخترانه با ” د ” : دربها

به معنی : بانوی ارزشمند، دختری که مانند مروارید ارزشمند است، نام همسر کورش کبیر

اسم فارسی دخترانه با «د» : درتا

به معنی : در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر

اسم فارسی دخترانه با «د» : درخشا

به معنی : نورانی، تابنده ، درخشان

اسم فارسی دخترانه با «د» : درخشان

به معنی : دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده، (به مجاز) جالب توجه و چشم گیر و خوب و موفقیت آمیز.

اسم فارسی دخترونه با «د» : درخشنده

به معنی : (صفت فاعلی از درخشیدن)، دارای درخشش و تلألؤ؛ روشن و تابان.

اسم فارسی دخترونه با «د» : دُردانه

به معنی : بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛ نیز فرزند بسیار گرامی.

اسم فارسی دخترونه با «د» : دُرسا

به معنی : دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.

اسم فارسی دخترونه با «د» : درستی

به معنی : پاکی، حقیقت، صحت، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی

اسم فارسی دخترونه با «د» : درفام

به معنی : مانند در درآسا دُرمانند به رنگ دُر

اسم ایرانی دخترونه با «د» : درفشان

به معنی : درخشان و روشن

اسم ایرانی دخترونه با «د» : درگل

به معنی : در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دُرناز

به معنی : (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دَریا

به معنی : (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دریادخت

به معنی : مرکب از دریا + دخت (دختر)

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دریاناز

به معنی : مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل‌آرا

به معنی : موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دلارام

به معنی : (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل آسا

به معنی : موجب تسکین و آسایش دل

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل آویز

به معنی : زیبا، دلنشین، محبوب

اسم ایرانی دخترونه با «د» : دل انگیز

به معنی : پسندیده، خوب و زیبا

اسم ایرانی دخترونه با ” دال ” : دل بهار

به معنی : کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است.

اسم ایرانی دخترونه با ” دال ” : دل افروز

به معنی : (به مجاز) مایه‌ی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند؛ شاد و خرم، معشوق؛ در شاهنامه دل افروز فرخ پی نامِ زنی رومی و ایرانی نژاد که شاپور او را از اسارت رومیان رهانید و این نام را بر او گذاشت.

اسم فارسی دختر  با ” دال ” : دلبر

به معنی : دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشوق.

اسم فارسی دختر  با «د» : دلبند

به معنی : عزیز و دوست داشتنی؛ معشوق، اسیر کننده‌ی دل، جذاب و گیرا.

اسم فارسی دختر  با «د» : دلپذیر

به معنی : پسندیده، مطبوع – مطبوع، پسندیده

اسم فارسی دختر  با ” دال ” : دلپرور

به معنی : بسیار مطبوع، پرورش دهنده دل

اسم فارسی دختر  با «د» : دلجو

به معنی : خوب، زیبا پسندیده، (در قدیم) تسلی دهنده‌ی دل، غم خوار، عاشق، معشوق – زیبا و پسندیده، غمخوار، تسلی دهنده دل، معشوق

اسم فارسی دختر  با «د» : دلدار

به معنی : معشوق و محبوب، مهربان، با محبت، (در تصوف) حق، خداوند – معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت

اسم  دختر  با «د» : دلربای

به معنی : زیبا، جذاب، معشوق، محبوب، نام نوعی عتیق که دارای دانه های ریز براق است

اسم دختر  با «د» : دلشاد

به معنی : خوشحال و شادمان، در حال شادمانی.

اسم دختر  با «د» : دل فروز

به معنی : مایه شادی دل، زیبا، پسندیده و گرامی – موجب شادی دل، زیبا و پسندیده

اسم دختر  با «د» : دلناز

به معنی : (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.

اسم دختر  با «د» : دلنواز

به معنی : مایه‌ی آرامش دل، آرامش بخش؛ نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.

اسم دخترانه با «د» : دِنا

به معنی : قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.

اسم دخترانه با «د» : دیانا

به معنی : (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.

اسم دخترانه  با «د» : دیبا

به معنی : نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین.

اسم فارسی دختر  با «د» : دیدار

به معنی : ملاقات، دیدن یکدیگر، دیدن؛ (در تصوف) مشاهده؛ 3- (به مجاز) چهره، روی و چشم.

 اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه

 اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دره‌التاج

به معنی : مرواریدی که بر تاج نصب کنند.

 اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دریتا

به معنی : در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دُرین

به معنی : دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی.

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دریم

به معنی : پرگوشت، خوش اندام

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دنیا

به معنی : (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دلیله

به معنی : راهنما، هدایت کننده، (در تورات) (به معنی معشوقه) معشوق‌هی شمشون، که راز نیرومندی او را یافت و با افشای آن به دشمنان وی، موجب گرفتاری او شد.

اسم دخترانه عربی که با «د» شروع میشه : دُریه

به معنی : (دُر + ایه (پسوند نسبت)، مانند دُر، درخشان، روشن.

اسم دخترانه کردی که با «د» شروع میشه

اسم دخترونه کردی که با «د» شروع میشه : دانژه

به معنی : غنچه گل نیمه باز

اسم دخترونه کردی که با «د» شروع میشه : دلنیا

به معنی : آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.

اسم دخترونه کردی که با «د» شروع میشه : دلینا

به معنی : مطمئن

اسم دختر  کردی که با «د» شروع میشه : دیلان

به معنی : رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.

اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه

 اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه : دادلی

به معنی : شیرین و نمکین

اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه : دُرنا

به معنی : پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.

اسم دخترانه ترکی که با حرف «د» شروع میشه : دنیز

به معنی : دریا، بحر.


تاریخ بروزرسانی : 19-06-2021
شاید دوست داشته باشید
نظر ارسالی شما بعد از تایید مدیریت قابل نمایش خواهد بود نکته : این بخش مربوط به نظرات در مورد (اسم دخترانه با ” د ” با معنی – اسم دختر ” دال “) می باشد !!! لطفا فقط در همین مورد نظر ارسال فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خرید لایک ایرانی اینستاگرام از طریق سایت مای ممبر ارائه دهنده لایک واقعی ایرانی اینستا

بهترین قیمت ایمپلنت دندان در دندانپزشکی آیریک را با اقساط بلند مدت ، ضمانت ویژه و متخصص ایمپلنت دندان تجربه کنید.

برای مشاهده و خرید لیست کامل سرویس های اتوبوسی ترمینال جنوب کلیک کنید

بازارگاه کامل ترین سایت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس

زنبیل آنلاین مثل یک ویترین پر زرق و برق است که خرید اینترنتی را برای شما آسان کرده است

در سامانه رزرو اینترنتی الی گشت، امکان خرید بلیط هواپیما و تور کیش از تهران و همچنین رزرو اتاق در تمامی هتل های کیش فراهم شده است

ما از روش بالا برای معرفی سایت شما استفاده می کنیم.برای اطلاعات بیشتر با شماره 09144029928 تماس بگیرید.