دستخط هر فرد همانند شخصیت وی منحصر به فرد است. همین امر بشر را وسوسه کرده است که این دو را به هم ارتباط بدهد. دستخط شناسی تفریح سرگرم کننده ای است. نوع علمی تر این کار توسط محققان قانونی در مقایسه دست خط مظنونان و یادداشتهای جعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه تصویری برای دستخط

قدم اول برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

خط شناسی را خیلی جدی نگیرید. خط شناسان ادعا می کنند که ردپای شخصیت افراد را در دست خط آنها یافته اند.

احتمالا رگه ای از حقیقت در این ادعا نهفته است، برای مثال همه می توانیم تصور کنیم که دست خط فرد پر انرژی و بی دقت شبیه هم است. با این حال، از آنجا که این ادعاها در اغلب آزمون های علمی شکست خورده اند، دانشمندان خط شناسی را نادرست و بی اثر می دانند.

در بهترین حالت این همبستگی حاصل حدسیات از پیش دانسته با استثنائات زیاد است.

بررسی خط افراد بامزه است، اما از این روش برای قضاوت درباره ی متقاضیان کار یا تغییر در رابطه ی دوستی خود استفاده نکنید.

هرگز به کسی که ادعا می کند می تواند یک جنایتکار یا مجرم را از دست خط وی بشناسد اعتماد نکنید.

این کار ممکن نیست و اتهامات وارده آمده باعث آسیب غیر قابل توجیه به قربانیان این حدسیات می شود.

نتیجه تصویری برای دستخط

قدم دوم برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

یک نمونه خوب داشته باشید. در صورت امکان، از فرد بخواهید که کلمه ای را بر روی کاغذ بدون خط بنویسد.

این کار تجزیه و تحلیل نوشته را از کلمات چاپ شده و یا بر روی کاغذ خط دار آسان تر می کند.

در حالت بهتراست چند نمونه دست خط با فاصله ی حداقل چند ساعت از یکدیگر از فرد جمع آوری کنید.

دست خط افراد با تغییر در خلق و خو و شرایط تغییر می کند، به طوری که اطلاعات به دست آمده از یک نمونه می تواند موقتی باشد.

قدم سوم برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

به فشار نوک قلم دقت کنید. برخی از افراد قلم را محکم روی کاغذ فشار می دهند در حالی که برخی دیگر تنها به آرامی کاغذ را لمس می کنند.

می توانید این نکته را از رنگ نوشته و فشار وارد آمده بر پشت کاغذ متوجه شوید.

خط شناسان این ویژگی را این طور تفسیر می کنند: فشار زیاد به معنی انرژی عاطفی بالا است.

نویسنده ممکن است احساسی و عاطفی باشد. فشار متوسط به معنای یک شخص نسبتا آرام و با ثبات باشد.

فرد قدرت درک و یا حافظه ی خوبی دارد. فشار کم نشانه ای از درونگرایی و یا کسی است که شرایط کم انرژی را ترجیح می دهد.

نتیجه تصویری برای دستخط

قدم چهارم برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

به کج بودن نوشته دقت کنید. نوشتن، به خصوص خوش نویسی، به راست یا کج تمایل دارد.

سعی کنید این طور تجزیه و تحلیل کنید: شیب سمت راست نشان می دهد نویسنده مشتاق بوده یا نوشته با سرعت و انرژی انجام گرفته است.

اگر این حالت اغلب اتفاق می افتد، نویسنده قاطع و با اعتماد به نفس است.

شیب سمت چپ می تواند به معنی عدم تمایل به نوشتن و یا تمایل به پنهان کردن احساسات باشد.

برخی می گویند این گونه نویسندگان نسبت به نویسندگان شیب سمت راست کمتر به تعاون و همکاری تمایل دارند.

شیب راست عمودی می تواند به معنای این باشد که نویسنده احساسات خود را دائما بررسی می کند.

توجه داشته باشید، که این قانون ها ممکن است در مورد افراد چپ دست کاربرد نداشته باشد.

قدم پنجم برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

به زاویه ی نوشته دقت کنید. هنگام نوشتن بر روی کاغذ بدون خط، افراد معمولا در یک خط کاملا مستقیم نمی نویسند.

خط کشی را صاف روی ورقه قرار دهید و به زاویه ی جمله دقت کنید.

نوشتن رو به بالا به معنی خوش بینی و خلق و خوی شاد است.

نوشتن رو به پایین ممکن است نشانه ای از ناامیدی و خستگی باشد.

موجی نوشتن و با حرکت بالا و پایین می تواند نشان دهنده ی یک فرد بی ثبات یا نامتعادل و یا یک نویسنده غیر ماهر باشد.

نتیجه تصویری برای دستخط

قدم ششم برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

به اندازه ی حروف نگاه کنید. حروف بزرگ به معنای فرد اجتماعی و برونگرا است.

حروف کوچک به معنای فرد منزوی، درونگرا و یا صرفه جو است.

قدم هفتم برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

فاصله ی بین حروف و کلمات را مقایسه کنید. آیا دوستتان حروف را به هم چسبیده می نویسد؟

اگر چنین است، ممکن است خود آگاه و یا درونگرا باشد. اگر حروف را می کشد ممکن است سخاوتمند و مستقل باشد.

خط شناسان به فاصله ی بین کلمات نیز دقت می کنند. هرچه شکاف بین کلمات کمتر باشد، فرد به شلوغی علاقه ی بیشتری دارد.

برخی خط شناسان تعبیر دیگری دارند و معتقدند فاصله بیشتر بین کلمات نشان دهنده ی افکار منظم تر و سازمان یافته تر است.

قدم هشتم برای شناخت شخصیت فرد از روی دستخط :

به سر هم نوشتن حروف دقت کنید. چسبیدن حروف به هم و سر هم نویسی در خوش نویسی منبع غنی تجزیه و تحلیل است.

خط شناسان به ندرت بر سر جزئیات توافق دارند، اما چند نکته ی مشترک در اینجا آمده است:

منحنی روبه بالا فنجانی شکل است. این طور نوشته نشان دهنده ی فردی قدرتمند و گرم است.

منحنی رو به پایین نشان دهنده ی فردی کندتر و با وقار تر و احتمالا خلاق تر است.

وقتی فشار قلم در پایان کلمه کم تر و کمتر می شود، گاهی اوقات بر روی صفحه نقطه هایی می افتد.

این نوع نوشته با وجود تفسیرهای متفاوت دیگر، معمولا نشان دهنده ی سبک عجول و درهم و برهم است.

 

منبع :phow