تزيين و چیدمان زیبای “سفره حضرت رقيه (س)” | خوراکیهای سفره حضرت رقيه س

“سفره حضرت رقيه (س)” ، به صورت محقرانه انداخته مي شود ، محتويات سفره معمولا نان ، خرما و شمع مي باشد . حتی در این سفره از خار (جاز) و سنگ هم استفاده می شود.

سفره حضرت رقیه, تصاویر سفره حضرت رقیه

تزیین سفره حضرت رقیه،چیدمان سفره حضرت رقیه

تزیین سفره حضرت رقیه, چیدمان سفره حضرت رقیه

تصاویر سفره حضرت رقیه

تزیین سفره حضرت رقیه،چیدمان سفره حضرت رقیه

وسایل سفره حضرت رقیه, خوراکی های سفره حضرت رقیه

وسایل سفره حضرت رقیه, خوراکی های سفره حضرت رقیه

آشنایی با سفره های مذهبی, شناخت سفره های نذری

تزیین سفره حضرت رقیه

وسایل سفره حضرت رقیه،خوراکی های سفره حضرت رقیه

تصاویر سفره حضرت رقیه, تزیینات سفره حضرت رقیه

وسایل سفره حضرت رقیه،خوراکی های سفره حضرت رقیه

چیدمان سفره حضرت رقیه, سفره حضرت رقیه

تزیین سفره حضرت رقیه(س)

وسایل سفره حضرت رقیه،خوراکی های سفره حضرت رقیه

خوراکی های سفره حضرت رقیه, آشنایی با سفره های مذهبی

چیدمان سفره حضرت رقیه(س)

وسایل سفره حضرت رقیه،خوراکی های سفره حضرت رقیه

سفره حضرت رقیه,تزیینات سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

شناخت سفره های نذری,تزیین سفره حضرت رقیه

سفره حضرت رقیه (س) در بین الحرمین

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

سفره حضرت رقیه, تصاویر سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

تزیین سفره حضرت رقیه, چیدمان سفره حضرت رقیه

چیدن سفره حضرت رقیه (س) روی میز

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

وسایل سفره حضرت رقیه, خوراکی های سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

آشنایی با سفره های مذهبی, شناخت سفره های نذری

تزیین و چیدمان سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

تصاویر سفره حضرت رقیه, تزیینات سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

چیدمان سفره حضرت رقیه, سفره حضرت رقیه

تزیین حلوا و خرما سفره حضرت رقیه(س)

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه, وسایل سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

خوراکی های سفره حضرت رقیه, آشنایی با سفره های مذهبی

تزیین سفره حضرت رقیه(س)

“تزیینات سفره حضرت رقیه”،وسایل سفره حضرت رقیه

سفره حضرت رقیه,تزیینات سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

شناخت سفره های نذری,تزیین سفره حضرت رقیه

نمونه ای از سفره حضرت رقیه(س)

تزیینات سفره حضرت رقیه،وسایل سفره حضرت رقیه

منابع : nozaad.com
khanoomgol.com