ثریا

نام دخترانه با ریشه عربی

پروین(ستاره)

ثمر

نام دخترانه با ریشه عربی

ثمره

نام دخترانه با ریشه عربی

میوه ، حاصل، نتیجه

ثمن

نام دخترانه با ریشه عربی

(عربی) بها ، قیمت.

ثمیلا

نام دخترانه با ریشه عربی

(عربی) سرمه کشیده ، ثمیله.

ثمیله

نام دخترانه با ریشه عربی

(عربی) (= ثمیلا) ، ← ثمیلا.

ثمین

نام دخترانه با ریشه عربی

گران بها، قیمتی

ثمینا

نام دخترانه با ریشه فارسی,عربی

ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی

ثمینه

نام دخترانه با ریشه عربی

گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند

ثنا

نام دخترانه با ریشه عربی

ستایش ، دعا ، شکر، سپاس

ثنایا

نام دخترانه با ریشه عربی

(عربی) جمع تثنیه ، دندان مقدم دهان.

ثهلان

اسم دخترانه با ریشه عربی

(عربی) کوهی است در سرزمین بنی نمیر (نجد عربستان)