آموزش تصویری درست کردن پاپیون برای تزئین کادو  + ( عکس)

« این روش خیلی آسونه فقط باید یه کم دقت کنید و یک پاپیون تزئینی زیبا درست کنید»

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش درست کردن پاپیون برای تزیین جعبه کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش درست کردن پاپیون برای تزیین جعبه کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش درست کردن پاپیون برای تزیین جعبه کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش درست کردن پاپیون برای تزیین جعبه کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش درست کردن پاپیون برای تزیین جعبه کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش درست کردن پاپیون برای تزیین جعبه کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادوآموزش درست کردن پاپیون برای تزیین جعبه کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

نمونه کادو پیچی زیبا

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو

آموزش پاپیون برای تزئین کادو