تعبیر دیدن عقرب در خواب | تعبیر خواب نیش عقرب | کشتن عقرب در خواب

تعبیر دیدن عقرب در خواب | تعبیر خواب نیش عقرب

محمدبن سیرین گوید:
دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر دید عقربی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.
اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چین.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن عقرب دشمن مکاره بود
دیدن عقرب دشمن بود

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. باران بارانی گفته

    تعبیرترس ازنیش زدن عقرب چیست؟؟