مقدار پارچه: نخی 1 متر به عرض 120 سانتیمتر
وسائل لازم: نوار دانتل، نوار اریب
قمست های الگو:
1-    بالاتنه پبش 2 بار
2-    پیش یکبار از تای پارچه
3-    پشت یکبار از تای پارچه
أ‌-    نوار کمر کادری به طول 60 سانتیمتر و به عرض 10 سانتیمتر 2 بار
قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

2

طرز دوخت:

[box type=”success” align=”alignright” ]لبه پایین بالاتنه پیش را چین بکشید تا به اندازه لبه بالای پیش بشود. نوار دانتل را به لبه بالای پیش بدوزید. کمر را آماده کنید و به پهلوی تکه بالاتنه بدوزید. بالاتنه پیش را به پیش بدوزید، بطوریکه نوار دانتل مابین تکه پیش و پیش قرار گیرد. درز سرشانه، پهلو را چرخ کنید. با نوار دانتل اطراف حلقه گردن را بدوزید و با نوار اریب حلقه گردن و حلقه آستین را تمیز دوزی کنید. لبه پایین بلوز و آستین را چرخ کنید. [/box][divider]

الگوها

4 3

مجله اينترنتي با علم