1

مقدار پارچه: نخی 10/1 متر به عرض 120 سانتیمتر
وسائل لازم: نوار دانتل، نوار اریب
قسمت های الگو:
1-    بالاتنه پیش 2 بار
2-    پیش یکبار از تای پارچه
3-    پشت یکبار از تای پارچه
4-    آستین 2 بار
آـ نوار کمر کادر به طول 60 سانتیمتر و به عرض 10 سانتیمتر 2 بار
قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.2

طرز دوخت:

لبه پایین بالاتنه پیش را چین بکشید تا به اندازه لبه بالای پیش بشود. نوار دانتل را به لبه بالای پیش بدوزید. کمر را آماده کنید و به پهلوی تکه بالاتنه بدوزید. بالاتنه پیش را به پیش بدوزید، بطوریکه نوار دانتل مابین تکه پیش و پیش قرار گیرد. درز سرشانه، پهلو و زیر آستین را چرخ کنید. آستین را به حلقه بالاتنه وصل کنید. با نوار دانتل اطراف حلقه گردن را بدوزید و با نوار اریب تمیز دوزی کنید. لبه پایین بلوز و آستین را چرخ کنید.

الگوها

4 3

مجله اينترنتي با علم