2

مقدار پارچه: نخی 30 سانتیمتر به عرض 90 سانتیمتر، مشما 30 سانتیمتر به عرض 90 سانتیمتر
وسائل لازم: نوار اریب، تکه دوزی عروسکی
قسمت های الگو:
30- پیش یکبار از تای پارچه، تکه پیش یکبار از تای پارچه *
31- پشت 2 بار *
علامت * مطابق رویه از مشما بریده می شود. قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

طرز دوخت:

تکه دوزی های عروسکی را در جای مشخص شده بدوزید. پیش، تکه پیش و پشت را با مشما دوبله سجاف کنید. تکه پیش را روی پیش بدوزید. درز سرشانه را چرخ کنید. اطراف پیش بند را با نوار اریب تمیز دوزی کنید. با نوار اریب دور حلقه را تمیز دوزی کنید و برای بند اضافه در نظر بگیرید

الگوها

3 4 1

مجله اينترنتي با علم