کلید واژه ها  :بافتن بلوز مردانه, طرز بافتن بلوز مردانه, آموزش بافتن بلوز مردانه, روش بافتن بلوز مردانه, طریقه بافتن بلوز مردانه, نحوه بافتن بلوز مردانه, 

14141

سایز  48  –  50

وسایل لازم برای بافتن بلوز مردانه بافت دومیل : 

6 کلاف 100 گرمی

میل شماره  4.5  –  5

( دانه ها بر حسب هر 20 دانه 10 سانت گفته شده )

پشت :

102 دانه سر انداخته  8 سانت کشباف  2 زیر + 2 رو می بافیم و ساده بافی را شروع می کنیم تا 48 سانت و برای کور حلقه به ترتیب از هر دو طرف پشت 3 دانه + 2 دانه + 1 دانه کور می کنیم و بافت را تا 68 سانت ادامه می دهیم و برای گودی یقه ابتدا 33 دانه بافته و بر می گردیم رج پشت را بافته و در رج بعدی 32 دانه بافته و بر می گردیم ( دانه آخر را نمی بافیم ) رج پشت را بافته و رج بعد 15 دانه کور کرده و 16 دانه دیگر را می بافیم و بر می گردیم ( دانه آخر بافته نمی شود ) رج پشت را بافته و در رج بعدی 16 دانه را کور کرده ( برای گودی یقه 2 دانه کنار گذاشتیم )

26 دانه یقه کنار گذاشته و 33 دانه بعدی را می بافیم و بر می گردیم رج پشت 32 دانه را بافته و بر می گردیم ( دانه آخر بافته نمی شود ) رج رو را بافته و در رج پشت 15 دانه کور کرده و 16 دانه را بافته و بر می گردیم ( دانه آخر بافته نمی شود ) رج رو را بافته و در رج پشت 16 دانه را نیز کور می کنیم

پیش :

106   دانه سر انداخته 8 سانت کشباف 2 زیر + 2 رو بافته و ساده  بافی را شروع کرده تا قد لباس 43 سانت بشود و بعد طرح اریب بافی را از روی نقشه شروع می کنیم وقتی بافت لباس به 48 سانت رسید برای حلقه به ترتیب از هر دو سمت لباس 4 دانه + 2 دانه + 1 دانه + 1 دانه کور می کنیم و بافت را ادامه می دهیم تا قد لباس به 59 سانت برسد و برای گودی یقه کار به دو قسمت تقسیم  می شود  ابتدا 41 دانه بافته و بر می گردیم رج پشت را بافته و رج بعدی 37 دانه بافته و بر می گردیم و رج پشت را بافته

رج بعد 34 دانه را بافته و بر می گردیم رج پشت را بافته

رج بعد 32 دانه بافته و بر می گردیم رج پشت را بافته

رج بعد 31  دانه بافته و بر می گردیم رج پشت را بافته

و با همین 31 دانه بافت را ادامه می دهیم تا قد لباس به 70 سانت برسد 15 دانه کور می کنیم و 16 دانه بعدی را می بافیم و بر می گردیم رج پشت را بافته و در رج رو 16 دانه بعدی را نیز کور می کنیم

برای قسمت دوم ابتدا دانه های کنار گذاشته شده یقه را به اضافه 8 دانه ( 18 دانه ) را کنار گذاشته و از سمت یقه به طرف حلقه بافت را شروع می کنیم ( روی لباس ) 41 دانه بافته و بر می گردیم و در رج پشت 37 دانه بافته و بر می گردیم رج روی لباس را بافته

در رج بعدی 34 دانه بافته و بر می گردیم رج روی لباس را بافته

در رج بعدی 32  دانه بافته و بر می گردیم رج روی لباس را بافته

در رج بعدی 31  دانه بافته و بر می گردیم رج روی لباس را بافته

و با همین 31 دانه بافت را ادامه می دهیم تا قد لباس به 70 سانت برسد 15 دانه کور می کنیم و 16 دانه بعدی را می بافیم و در رج پشت 16 دانه را کور می کنیم

سجاف یقه پیش :

دانه های یقه را داخل میل گذاشته از لبه یقه ( گوشه سر شانه ) شروع به دانه گرفتن کرده و از اولین دانه کناره 2 دانه گرفته و دو دانه کناره را هر کدام 1 دانه گرفته و از دانه بعدی 2 دانه گرفته و به همین ترتیب ادامه داده تا به دانه های کنار گذاشته یقه برسیم و برای اینکه فاصله بین دانه ها را از بین ببریم از قسمت فاصله یک دانه از زمینه ( لبه یقه ) گرفته و این دانه را با دانه قبلی کور می کنیم تمام فاصله ها را به همین ترتیب کور می کنیم سمت دیگر لبه یقه را هم دانه گرفته ( مانند قسمت قبل ) آخرین دانه ها هم 2 تا بگیرید بافت را کشباف 2 زیر + 2 رو شروع کنید و 6 سانت ببافید و دانه را کاملا شل کور کنید

سجاف پشت :

از هر سمت کناره 3 دانه گرفته فاصله ها را کور کرده و دانه های کنار گذاشته شده را می بافیم و سمت دیگر را هم لبه یقه 3 دانه گرفته و 6 سانت کشباف بافته و کاملا شل کور می کنیم

درز سر شانه ها را دوخته سجاف یقه را از وسط تا کنید و لبه کور شده را بصورت سر دوزی ( البته نسبتا شل ) به لبه ایی که دانه گرفتید از پشت لباس می دوزید

آستین :

52 دانه سر انداخته 8 سانت کشباف 2 زیر + 2 رو ببافید و ساده بافی را شروع کنید در اولین رج ساده بافی 6 دانه به ترتیب اضافه کنید هر ( 8 دانه یک ژته ) و از این به بعد هر 3 سانت که می بافید یک دانه به اول و یک دانه به آخر رج اضافه کنید تا دانه ها به 84 دانه برسد و زمانی که قد آستین به 49 سانت رسید حلقه را به ترتیب از هر دو سمت 4 دانه + 2 دانه + 1 دانه کور می کنیم

4 رج ساده بافته

1 دانه از اول رج و 1 دانه از اول رج بعدی را کور کنید

4 رج ساده بافته

1 دانه از اول رج و 1  دانه از اول رج بعدی را کور کنید

4 رج ساده بافته

2 دانه از اول رج و 2 دانه از اول رج بعدی را کور کنید

4  رج ساده بافته

2  دانه از اول رج و 2  دانه از اول رج بعدی را کور کنید

2 رج ساده بافته

3 دانه از اول رج و 3 دانه از اول رج بعدی را کور کنید

2 رج ساده بافته

3 دانه از اول رج و 3 دانه از اول رج بعدی را کور کنید

 2 رج ساده بافته

4 دانه از اول رج و 4  دانه از اول رج بعدی را کور کنید

2 رج ساده بافته

5 دانه از اول رج و 5  دانه از اول رج بعدی را کور کنید

در رج بعدی 6 دانه از اول رج و 6 دانه از اول رج بعدی کور می کنیم و در رج بعدی 16 دانه باقی را در یک رج کور می کنیم

آستین دوم را نیز به همین ترتیب بافته درزهای پهلو ، آستین و حلقه آستین را با دوخت بخیه می دوزیم

47474

منبع : http://honarkadehariana.com/
منصوره یاوری هنرکده آریانا لباس مردانه بافت دو میل