سایز 38 

وسایل مورد نیاز برای بافت بلوز زنانه ( بافت دو میل ) :

سه رنگ کلاف از هر رنگ 2 کلاف 100 گرمی

میل شماره 4.5  – 5

(دانه ها بر حسب هر 20 دانه 10 سانت گفته شده)

 

پشت :

 با کلاف بنفش روشن 88  دانه سر انداخته 2 خط رکن ( ابری ) بافته و 2 خط رکن هم با رنگ بنفش و 2 خط رکن با رنگ بنفش تیره می بافید

با بنفش بافت ساده را شروع کنید ( 4 رج ) و با بنفش روشن 4 رج بعدی را ببافید با طرح دادن موشی یا بنفش تیره 4 رج بعدی را با طرح دندان موشی می بافید  ( طرح دندان موشی در آخر مطلب توضیح داده شده)

این نوع بافت را به ترتیب رنگ ادامه می دهیم تا قد کل 32 سانت بشود

برای هلال آستین سرخود به هر طرف 12 دانه باید اضافه کنید و این اضافه شدن دانه به این ترتیب میباشد

1 دانه + 2 دانه + 1 دانه + 2 دانه + 1 دانه + 2 دانه + 1 دانه + 2 دانه به هر دو سمت لباس اضافه میشود ( 24 دانه به کل لباس اضافه میشود )

برای گودی یقه ابتدا 42 دانه می بافید و بر می گردید

رج پشت را بافته رج رو 13 دانه کور می کنید و 28 دانه می بافید و بر می گردید ( دانه آخر بافته نمیشود ) رج پشت را بافته و رج رو مجددا 14 دانه کور می کنید و 14 دانه باقی را می بافید و بر می گردید رج پشت را بافته و در ر ج رو 14 دانه را هم کور می کنید 0

دانه های یقه را 29 کنار گذاشته و 42 دانه را می بافید و رج برگشت 13 دانه کور می کنیم و 28 دانه می بافید ( دانه آخر بافته نمی شود ) رج بعدی را بافته و در رج بعد 14 دانه کور کنید و 14 دانه را بافته برگردید رج بعدی را بافته و در رج آخر 14 دانه را کور کنید

پیش :

88 دانه سر انداخته و مانند پشت لباس با همان رنگ آمیزی با بافت طرح دندان موشی 29 سانت بافته و برای سجاف ابتدا 34 دانه بافته 5 دانه کور کرده و بقیه دانه ها را می بافیم ادامه بافت 2 تیکه بافته میشود

قسمت راست لباس :

 لباس را تا 32 سانت بافته برای آستین مانند پشت لباس 2 دانه اضافه کنید و بافت را تا قد 42 سانت ادامه دهید برای گودی یقه ابتدا از سمت حلقه به طرف یقه 51 دانه بافته برمی گردیم در رج پشت 47 دانه بافته بر میگردیم  رج رو را بافته و در  رج پشت 44 دانه بافته برمی گردیم رج رو را بافته و در رج پشت 42 دانه بافته برمیگردیم رج رو را بافته و در رج پشت 41 دانه را بافته برمیگردیم و با همین 41 دانه بافت را ادامه می دهیم تا قد کل لباس 58 سانت بشود و بعد 13 دانه ( از رج پشت ) کور کرده بقیه دانه ها را بافته بر می گردیم رج روی لباس را بافته

رج بعد 14 دانه کور کرده بقیه دانه ها را بافته بر میگردیم رج رو را بافته و در رج بعدی 14 دانه باقی را کور می کنیم

قسمت دوم پشتلباس  و از سمت یقه به طرف پهلو بافته ومانند سمت قبل 32 سانت بافته و برای آستین 12 دانه اضافه کنید و بافت را تا قد 42 سانت ادامه دهید برای گودی یقه از رج رو 2 دانه آخر را نبافته بر می گردیم

رج پشت را بافته و در رج رو دانه ها را بافته و 2 دانه آخر را نبافته بر می گردیم رج پشت را بافته

و در رج رو  دانه ها را  بافته و 1 دانه آخر را نبافته بر می گردیم این 5 دانه نبافته شده را نگه می داریم  و بقیه دانه ها را تا قد لباس به 58 سانت برسد بافته و برای کور سرشانه از سمت آستین به طرف یقه 13 دانه کور کنید بقیه دانه ها را بافته و بر میگردیم رج پشت را بافته و رج رو 14 دانه باقی را کور کنید

درزهای سر شانه را دوخته و دانه های نگه داشته شده یقه پیش و پشت را داخل میل کذاشته و به ترتیب دانه ها را بافته 0 فاصله بین دانه ها با گرفتن یک دانه از زمینه و کور کردن آن دانه با دانه قبلی این فاصله ها بسته میشود 0 دانه های کنار یقه را گرفته و دانه های کنار یقه پشت ودانه های کنار گذاشته شده یقه وهمینطور دانه های لبه یقه پیش و دانه های کنار گذاشته شده پیش لباس را دانه  گرفته  و 2 خط رکن با رنگ بنفش تیره و 2 خط رکن با بنفش و2 خط رکن با بنفش روشن  بافته و کور کنید

سجاف پیش :

لبه  سجاف کنار گذاشته شده را از سمت روی لباس دانه گرفته و مانند یقه در 6 خط رکن بافته

وقتی 3 خط رکن بافته شد با فاصله های یکسان 4 جا دکمه باز کرده و 3 خط رکن بعدی را بافته و کور کنید 0

سمت دیگر سجاف را دانه گرفته و بدون جا دکمه 6 خط رکن بافته

لبه های آستین :

هم مانند سجاف دانه گرفته و 6 خط رکن بافته و کور کنید

درز پهلو ها را با دوخت بخیه بدوزید.

** نکته :

برای دانه گرفتن از قسمت هایی مانند سجاف و لبه آستین باید از دانه های کناری که به شکل زنجیره کنار هم قرار گرفتن دانه بگیرید به این ترتیب که از اولین زنجیره یک دانه و از دومین زنجیره هم 1 دانه ولی از زنجیره سوم 2 دانه می گیرید و این حالت دانه گرفتن را تا انتها ادامه می دهید و یک بافت یکدست و صاف خواهید داشت

طرح دندان موشی:

هر 5 رج که بافته میشود در رج 6 ( رج ششم زیر بافی باشد ) با فاصله هر 5 دانه در دانه 6 طرح بافته می شود

به این ترتیب که از 6 رج پایین تر دانه ششم میل را از روی بافت به پشت لباس برده و نخ بافت را بیرون آورده و این حلقه ( دانه ) را جلوی دانه های میل سمت چپ قرار می دهیم 0 این دانه جدید و دانه بعدی را با هم از زیر یکی کنید 0 بافت را ادامه دهید و با فاصله 5 دانه مجددا این طرح را می بافیم بعد از بافت 5 رج دیگر رج 6 ( زیر بافی ) این طرح تکرار می شود با این تفاوت که این مرتبه ما بین دو طرح قبلی بافته و این دو حالت بافت را مرتب تکرار می کنید

منبع : http://honarkadehariana.com

منصوره یاوری هنرکده آریانا بلوز زنانه بافت دومیل