وسایل مورد نیاز برای بافت کیسه خواب نوزاد

4 کلاف 100 گرمی (متوسط)

میل 4.5 یا 5 (شماره میل بستگی به بافت شما دارد)

{اندازهای داده شده با توجه به کلاف ومیل هر2 دانه 1 سانت درنظرگرفته شده}

طرحهای لازم برای بافت کیسه خواب نوزاد:

بافت ساده: ( یک رج زیر یک رج رو)

بافت کشباف 3تایی: (3 زیر 3 رو)

بافت کشباف 2 تایی: (2 زیر 2 رو)

پیچ هشتی یا ترکیبی: {4 دانه از 8 دانه زیر بافته شده را جدا کرده بصورت پیچ جابجا میکنیم به این ترتیب که 2دانه (دانه 3 و4) را با میل سمت راست از میل سمت چپ البته ازپشت میل گرفته . 4 دانه را ازمیل سمت چپ خارج نموده و 2 دانه (دانه 1و2)با میل سمت چپ از روی بافت گرفته و2 دانه ای (دانه 3و4) که با میل سمت راست از پشت میل گرفته ایم را جلوی 2 دانه (1و2) قرار میدهیم و یک به یک از زیر میبافیم .

4 دانه بعدی را بلعکس پیچ اول میزنیم به این ترتیب که 2دانه دوم (دانه 3و4) را با میل سمت راست از روی میل سمت چپ گرفته 4 دانه را از میل سمت چپ خارج نموده 2 دانه اول (دانه 1و2) را با میل سمت چپ از پشت گرفته و2دانه (دانه 3و4) که درون میل سمت راست هستند را جلوی دانه های (1و2) روی میل سمت چپ قرار میدهیم و یک به یک از زیر میبافیم.(اولین پیچ را راست به چپ و دومین پیچ را چپ به راست میگوییم)

34 سانت (68 دانه) سرانداخته و10 سانت کشباف 3تایی میبافیم .برای مرحله دوم وآماده کردن زمینه وطرح مورد نظر به این ترتیب میبافیم

3رو 8زیر 2رو 15زیر 2رو 8زیر 2رو 15زیر 2رو 8زیر 3رو (همه رجهای پشت تکرار بافی میباشد).

                                                                                              آموزش بافت کیسه خواب نوزاد بصورت رج به رج | قلاب بافی

 

رج 3 از این مرحله باید3 ستون 8دانه ای که از زیر بافته اییم را بصورت پیچ ببافیم .و بعد از 5 یا 7 رج تکرار بافی مدل پیچ را مجددا تکرار میکنیم.این کار را ادامه میدهیم تا اندازه بافت ما به 80 سانت برسد البته بغیر از 10 سانت کشباف اولیه.از این مرحله به بعد فقط پیچ اول وسوم را ادامه میدهیم وبقیه دانه های وسط را بصورت کشباف 3تایی میبافیم تا این مرحله از بافت هم 26 سانت بشود ودر انتها کل دانه ها را کور میکنیم.تا این مرحله بافت شما 116سانت میباشد.مرحله بعدی سجاف و جادگمه میباشد که باید از طول مستطیل دانه گرفته و بصورت کشباف 2تایی ببافید.برای دانه گرفتن از سمت روی لباس شروع کرده از لبه بافت دانه های کناری که بشکل هفت دیده میشود واصطلاحا گندمی میگوییم دانه میگیریم (البته کشباف اولیه بافت نیاز به سجاف ندارد)

آموزش بافت کیسه خواب نوزاد بصورت رج به رج | قلاب بافی

اولین ودومین دانه کناری هر کدام یک دانه گرفته میشود وسومین دانه کناری را دو دانه میگیریم این کار را ادامه میدهیم هر دو دانه که یک به یک گرفته میشود دانه سوم دو دانه گرفته میشود این مدل دانه گرفتن باعث میشود کناره کار جمع نشود.وقتی که همه طول کار (بغیر از کشباف اولیه)را دانه گرفتید بافت را با کشباف 2تایی شروع میکنیم و تقریبا 10 رج میبافیم ودر رج 4 با فاصله 8 سانت یک جا دگمه باز میکنیم به این ترتیب که 2دانه باهم یکی میشود ویک ژته زده میشود.(اولین جا دگمه 2سانت پایین تراز لبه سرانداخته شده زده میشود)

جا دگمه ها حتما قسمت رویی کیسه خواب زده میشود وقسمت پشتی بدون جادگمه میباشد.بعد از اینکه هردو قسمت را کشباف بافتیم لبه انتهایی (عرض مستطیل)را که کور کرده بودیم را از وسط تاکرده وخیلی با دقت میدوزیم تا قسمت کلاه را تشکیل دهد.با دوختن دگمه هایی زیبا ویک منگوله به سلیقه خودتان کیسه خواب کودک را زیباتر کنید.

 

 منبع : http://honarkadehariana.com/